Home   Artists: F   Fiona Blackburn   An Eriskay Love Lilt Gradh Geal Mo Chridh Print     Save    Mail     
Fiona Blackburn: An Eriskay Love Lilt Gradh Geal Mo Chridh lyrics
So sad am I without thee, dear harp of my heart.
When I am lonely, love 's light will surely
find the old pathway to thee.
Chorus
Bheir mi òro bhan o, Bheir mi òro bhan i,
Bheir mi òru o ho, 'S mi tha bronach 's tu 'm dhith.
'S iomadh oidhche fliuch is fuar
Ghabh mi cuairt is mi leam fhin,
Gus an d 'rainig mi 'n t-àit
Far 'n robh gradh geal mo chridh.
Chorus
'Na mo chlàrsaich cha robh ceòl
'Na mo mheoirean cha robh àgh,
Rinn do phògsa mo leon,
Fhuair mi Eolas an dàin.
Chorus