Home   Artists: G   Grzegorz Turnau   W Prowincjonalnym Ma³ym MieÅ“cie Print     Save    Mail     
Grzegorz Turnau: W Prowincjonalnym Ma³ym Mieœcie lyricsw prowincjonalnym ma³ym mieœcie
tak niepozornie mija ¿ycie
i wszystkie dni s¹ takie proste
jak prosta bywa pieœñ lub mi³oœæ

a czy ty wiesz co znaczy mi³oœæ?
To znaczy: s³owa twoje proste
rozpamiêtywaæ w ma³ym mieœcie
i w nich zamykaæ w³asne ¿ycie

moje pozorne ma³e ¿ycie
tli siê bezsilnie w ma³ym mieœcie
jeszcze pulsuje tylko mi³oœæ
choæ ju¿ umiera proste serce

widzisz to nie jest takie proste
i ja i dziwna moja mi³oœæ
choæ coraz proœciej gaœnie ¿ycie
w prowincjonalnym ma³ym mieœcie